Logo SGH

Paweł Bartoszczuk

Paweł Bartoszczuk

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH. Zainteresowania naukowe i badawcze koncentruje na problematyce zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie, ekonomice środowiska i zasobów naturalnych, ekonomice sektora publicznego, gospodarce odpadami, gospodarce wodnej, handlu emisjami, opłatach ekologicznych, rozwoju zrównoważonym, taryfom opłat za wodę. Autor ponad 40 publikacji na temat gospodarki wodnej, modelowania globalnego, związków gospodarki ze środowiskiem. Uczestnik projektów badawczych, kierownik projektu badawczego MNiSW. „Badanie niepewności i dualizmu występujących w systemie ograniczania emisji gazów cieplarnianych w Polsce. Stypendysta w Japan Advanced Institute of Science and Technology. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska. Wykładowca na studiach podyplomowych .


Gospodarka wodno-ściekowa w strategii przedsiębiorstwa

Na podstawie: R. Miłaszewski. P. Bartoszczuk. Gospodarka wodno-ściekowa w strategii przedsiębiorstwa, [w:] Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, praca zbiorowa pod red. K. Kucińskiego, Seria Wydawnicza Przedsiębiorstwo Współczesne, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa 2009. Ważną częścią strategii ochrony środowiska, realizowanej przez przedsiębiorstwo, jest strategia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Podstawę […]Premium Wordpress Themes