Logo SGH

Cloud computing – wyzwania przedsiębiorczości nowych mediów

przedsiębiorczosc-2-modele-biznesoweFragment rozdziału: K. Nowicka, Cloud computing – wyzwania przedsiębiorczości nowych mediów, [w:] , Przedsiębiorczość nowych mediów – analiza modeli biznesowych firm internetowych, I. Hejduk (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.

Zobacz książkę: “Przedsiębiorczość nowych mediów – analiza modeli biznesowych firm internetowych”

 

Przedsiębiorczość jest zdolnością przekształcania idei w rzeczy realne (towary, usługi, doświadczenia, rozwiązania lub ich połączenie), które mogą zachowywać lub tworzyć wartość dla organizacji i społeczeństwa. Inicjowana przez niezadowolenie z istniejącego stanu rzeczy, stanowi mieszankę różnych składników, których źródłem są: świat idei, osobowości i zasobów. Przedsiębiorczość łączy się ze zmianą.[1] Jej celem jest kreowanie nowych wartości stymulujących konkurencyjność organizacji. Tak postawione zadanie jest szczególnie trudne w realizacji w bieżących turbulentnych i niepewnych warunkach otoczenia gospodarczego. Poszukuje się zatem wciąż nowych sposobów umożliwiających osiąganie trwalszych przewag konkurencyjnych ograniczających negatywne następstwa wystąpienia ryzyka biznesowego.

Pojęcie ryzyka jest trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Łączy się z niepewnością przyszłości, a jego konsekwencje mogą mieć dla przedsiębiorstwa wymiar negatywny, bądź pozytywny. Stanowi ono zatem zagrożenie i/lub szansę dla prowadzenia działalności gospodarczej. Ponieważ jest trwale wpisane w prowadzenie działalności gospodarczej, można stwierdzić, że jakość zarządzania ryzykiem to jakość zarządzania przedsiębiorstwem. Zarządzanie ryzykiem skupia się na podstawowym czynniku, jakim jest zapewnienie ciągłości działania organizacji w obliczu każdego trudnego scenariusza, z jakim przyjdzie się jej zmierzyć. Proces ten pokazuje jak osiągnąć zamierzone cele, aby zapewnić bezpieczeństwo funkcjonowania organizacji gwarantujące istnienie podmiotu i możliwość jego dalszego rozwoju. Bezpieczeństwo jest zatem procesem i powinno być nastawione na ciągłe wykrywanie zagrożenia zarówno ze strony otoczenia przedsiębiorstwa, jak i niebezpiecznych zdarzeń wewnętrznych.

Istnieje szerokie spektrum źródeł zagrażających prowadzeniu działalności gospodarczej. Umiejętność ich określenia, analizy i oceny prawdopodobieństwa wystąpienia w zdecydowanym stopniu ułatwia dobór adekwatnych metod ich ograniczania. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzą rozwiązana z obszaru nowych mediów, wśród których internet odgrywa szczególnie istotną rolę. Wykorzystanie tego medium w zarządzaniu organizacją jest w stanie wesprzeć przedsiębiorczość w zasadzie we wszystkich obszarach funkcjonowania. Dostęp do zasobów przez internet daje niemal nieograniczoną możliwość kreowania sposobów rozwoju organizacji bez względu na to, czy jest to przedsięwzięcie typu start-up, małe, średnie, bądź duże przedsiębiorstwo, czy skala jego działania jest lokalna, czy też jest to korporacja globalna.

Szczególnie interesującym rozwiązaniem wspierającym i kreującym przedsiębiorczość nowych mediów jest model biznesowy cloud computing („chmura obliczeniowa”, „przetwarzanie w chmurze”). Jest on oparty na outsourcingu technologii informacyjnych (IT) dostępnych za pośrednictwem internetu. Stanowi on jeden z ważniejszych światowych trendów wpływających na potencjał kreowania przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw. Dopasowuje się on do jego zmienności i nieciągłości popytu. Ze względu na sposób restrukturyzacji kosztów pozwala na relokację kapitału w działania zwiększające konkurencyjność podmiotów. Cloud computing eliminując barierę związaną z inwestycjami w infrastrukturę IT ułatwia tworzenie nowych podmiotów gospodarczych wpływając na wzrost przedsiębiorczości, wspiera i uelastycznia bieżące funkcjonowanie firm ograniczając negatywne skutki wystąpienia ryzyka.

Ograniczanie ryzyka ze względu na wykorzystanie cloud computingu wynika z jego właściwości. Stwarzają one możliwości dla biznesu stymulując przedsiębiorczość, dając nowe szanse i wzrost potencjału rozwoju firmy. Ekonomika informatyki, wynikająca z korzyści skali ze względu na wirtualizację zasobów dostawcy cloud computingu, umożliwia klientowi elastyczność i skalowalności biznesu – zdolność płynnej adaptacji do zmian rynkowych, dopasowanie poziomu kosztów do poziomu rzeczywiście wykorzystanych funkcji, prostotę użytkowania, zróżnicowaną indywidualizację ze względu na wielkość zasobów infrastruktury pozwalającą na przechowywanie i przetwarzanie dużych zbiorów danych. Ułatwiona jest współpraca wewnątrz organizacji, a także z partnerami zewnętrznymi i klientami ze względu na dzielenie się zasobami, informacjami i procesami. Wykorzystanie szans wynikających z zastosowania cloud computingu może wpływać na:

  • Wzrost wynikający np. z wejścia na nowe rynki i/lub segmenty rynkowe; poszerzenia kompetencji poprzez świadczenie nowych usług; możliwości alokacji dotychczas “zamrożonych” zasobów w działania innowacyjne, czy badania i rozwój.
  • Wydajność będąca konsekwencją np. wzrostu poziomu obsługi klienta ze względu na dostęp do nowocześniejszych rozwiązań; redukcji administracji; poprawy procesów biznesowych.
  • Zgodność, np. z wymogami ochrony bezpieczeństwa danych obowiązującymi na terenie UE; z założeniami koncepcji zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.
  • Ochrona, np. przez ryzykiem przerw w ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej.

Należy zaznaczyć, że choć cloud computing bardzo szybko się rozwija, to wciąż jest nowym rozwiązaniem na polskim rynku, czasami wręcz nieznanym. Jego rzeczywisty wpływ na działalność gospodarczą i wskazanie wymiernych efektów realizacji celów strategicznych nie zawsze jest możliwy lub utrudniony. Taka sytuacja ma miejsce w tej chwili w opisanym (w pełnej wersji opracowania – przyp. autora) przypadku firmy Sygnity S.A. Warto jednak zwrócić uwagę na to, jakie rodzaje ryzyka były brane pod uwagę w podejmowaniu decyzji o wdrożeniu cloud computingu. Decyzję tę podjęto na podstawie analizy TCO i potrzeb przedsiębiorstwa wynikających z charakterystyki prowadzonej działalności gospodarczej, która współgrała z obszarami rozwiązań dostarczanych w cloud computingu (mobilność, skalowalność, ciągłość działania, ograniczanie kosztów) oraz zgodności sposobów zabezpieczania i ochrony danych wrażliwych z obowiązującymi normami bezpieczeństwa zapewnionych przez dostawcę usługi.

W opisanym przypadku wybór decyzji o alokacji części zasobów w cloud computingu był decyzją taktyczną. Dobór narzędzi w tym modelu realizuje działania operacyjne współdecydując o jakości procesów związanych z funkcjami podstawowymi i pomocniczymi w przedsiębiorstwie. Zmiana struktury kosztów i ich obniżka daje możliwość inwestycji w prace nad innowacjami, badania i rozwój lub inne działania o charakterze strategicznego wpływu na rozwój przedsiębiorstwa. W konsekwencji, przedsiębiorstwo ogranicza ryzyka strategiczne wynikające z niskiego poziomu zasobów stymulując przedsiębiorczość w poszukiwaniu nowych obszarów i kierunków rozwoju. Wymienione możliwości są efektem zastosowania w firmie rozwiązań z obszaru nowych mediów. Silnym wsparciem dla rozwoju działalności gospodarczej w tym obrębie są właściwości cloud computingu, który stymuluje przekształcanie idei w rzeczy realne w interdyscyplinarny sposób odpowiadając na wyzwania przedsiębiorczości XXI wieku zarówno w skali lokalnej, regionalnej, jak i globalnej.

 


[1] J. Klimek, Przedsiębiorczość jako obszar badań naukowych w: W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk (red.), W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 100.


Katarzyna Nowicka

Adiunkt w Katedrze Logistyce, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Zobacz inne artykuły autora »Napisz komentarz


Premium Wordpress Themes