Logo SGH

Książka „Inwestowanie. Instrumenty klasyczne czy alternatywne?”

Fragment książki „Inwestowanie. Instrumenty klasyczne i alternatywne” red. A. Adamska, A. Fierla, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.

Cechą charakterystyczną początku XXI wieku jest narastająca niestabilność. W ostatnich latach byliśmy świadkami wielu katastrof naturalnych, takich jak trzęsienia ziemi, tsunami, huragany, wybuchy wulkanów czy powodzie, które nie tylko spowodowały śmierć i cierpienie milionów ludzi, ale wpłynęły także na funkcjonowanie gospodarki w skali zarówno lokalnej, jak i globalnej. Zdarzenia o charakterze nagłym, dramatycznym wywoływane są także przez działania ludzi, zarówno świadomie nastawione na sianie zniszczenia i zamętu, takie jak ataki terrorystyczne, jak i wynikające z bezmyślności i zaniedbań, takie jak katastrofy ekologiczne. Wrażenie chaosu na świecie potęgują doniesienia o przewrotach na szczytach władzy, wojnach domowych i konfliktach międzynarodowych. Mniej tragiczne w skutkach, ale nie mniej istotne dla wielu ludzi i gospodarki są kryzysy finansów publicznych rosnącej liczby krajów, grożące ich niewypłacalnością. Na te wstrząsające, dramatyczne wydarzenia nakładają się bardziej długofalowe zmiany w układzie geopolitycznym świata, w strukturze wiekowej i dochodowej społeczeństw, w relatywnym znaczeniu różnych sektorów gospodarki. Przykładowo, rewolucja technologiczna tam, gdzie się dokonała, spowodowała ogromną zmianę jakościową w sposobach produkcji i konsumpcji.

Znaczące przemiany dokonują się nie tylko w sferze realnej, ale również w ramach rynków finansowych. Mobilność kapitału wynikająca zwłaszcza z ograniczenia barier w jego przepływie i postępująca koncentracja tego kapitału (wielkość rynku finansowego jest ogromna w porównaniu z rynkami dóbr i usług) kreują coraz to nowe bańki spekulacyjne. Powstają nowe instrumenty finansowe, odpowiadające na różnorodne potrzeby uczestników rynków, ale rosnąca złożoność tych instrumentów sprawia, że konsekwencje ich stosowania stają się trudne do przewidzenia. Obok inwestorów instytucjonalnych – dzięki możliwościom, jakie stworzył internet, pojawiła się nowa fala inwestorów indywidualnych.

Niestabilność otoczenia w sposób naturalny prowadzi do wzrostu zmienności rynków finansowych, na których występują wahania o rzadko spotykanej wcześniej skali. Rodzi się zatem pytanie: czy w warunkach takiej zmienności można jeszcze inwestować czy pozostała jedynie spekulacja? A może w ogóle klasyczne instrumenty finansowe są już przestarzałe i należy szukać jedynie alternatywnych możliwości? Czy można pozostać przy pieniądzu czy może decydować się na przechowywanie wartości w dobrach materialnych? Takie wątpliwości nurtują również uczestników studiów podyplomowych Akademii Profesjonalnego Inwestowania organizowanych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dają oni im temu wyraz między innymi w pisanych przez siebie opracowaniach, których wybór zawiera prezentowana publikacja.


Agata Adamska

Agata Adamska

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa, KNoP, SGH. Doktor nauk ekonomicznych. Dysertację doktorską, poświęconą relacjom między formą organizacyjno-prawną a efektywnością przedsiębiorstwa obroniła w SGH. Wcześniej ukończyła studia magisterskie na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym SGH a także na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się przede wszystkim finansami przedsiębiorstw oraz rynkami kapitałowymi.
Zobacz inne artykuły autora »Andrzej Fierla

Andrzej Fierla

Andrzej Fierla (ur. w 1956 roku), doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce polskiego rynku kapitałowego, giełdowych instrumentów pochodnych oraz analitycznych wycen przedsiębiorstw.
Zobacz inne artykuły autora »

Napisz komentarz


Premium Wordpress Themes