Logo SGH

Miasto i przedsiębiorczość

Miasta były i są naturalnym środowiskiem działalności różnego rodzaju przedsiębiorstw i organizacji. Taką funkcję pełniły we wszystkich okresach rozwoju cywilizacji. Anna Kajumulo Tibaijuka słusznie uważa, że są one jednym z najważniejszych osiągnięć ludzkości. Wyrażają one rytmy przemian cywilizacyjnych. Problematyka rozwoju miast jest i będzie w najbliższych latach jednym z najważniejszych wyzwań teoretycznych i praktycznych współczesnej nauki. Zaspokojenie obecnych potrzeb rozwojowych miast wymaga nie tylko pokaźnych środków finansowych, ale przede wszystkim wzrostu przedsiębiorczości i związanych z nią różnorodnych innowacji, a te z kolei w coraz większym stopniu gospodarowania, które będzie oparte na wiedzy.

Przedsiębiorczym może być człowiek i różne zbiorowości ludzkie, w tym całe społeczeństwa. Przedsiębiorczymi mogą być różnorodne organizacje, a więc także i miasta, które są jedną z ich form organizacji przestrzennych. Tak jak ma to miejsce w odniesieniu do wszystkich rodzajów przedsiębiorczości, w przypadku miast jest to proces, który potrzebuje wyjścia poza możliwości dotychczas wykorzystywanych i kontrolowanych w ich ramach zasobów produkcyjnych. Wymaga
on umiejętności dostrzegania możliwości i wykorzystywania szans w bliższym i dalszym otoczeniu, w jakim funkcjonują miasta. Miasta i przedsiębiorstwa potrzebują siebie nawzajem. Miasta potrzebują kapitału intelektualnego i społecznego oraz przedsiębiorczych organizacji. Z kolei organizacje potrzebują rozwoju szeroko rozumianej infrastruktury. Jak trafnie zauważa Tadeusz Markowski cechą szczególną współczesnej konkurencji jest jednoczesna rywalizacja wytwórców i otoczenia, w którym działają. Tworzenie przedsiębiorczego otoczenia w aglomeracjach miejskich staje się obecnie podstawowym, globalnym wyzwaniem konkurencyjnym i jednym z głównych celów strategicznych zarządów miast.

Podobnie, jak to miało miejsce w okresie antycznym i w średniowieczu, kiedy istniały miasta-państwa, również współcześnie odgrywają one coraz większą rolę. Stały się nie tylko jednym z głównych graczy w gospodarce światowej, ale także coraz intensywniej współpracują, a zarazem konkurują między sobą w różnych sferach − nie tylko lokalnie i regionalnie, ale również globalnie. Powstaje więc pytanie, gdzie poszukiwać wyjaśnień, z czego wynika większa konkurencyjność jednych ośrodków miejskich niż innych? Jakie są obecnie nośniki przedsiębiorczej aktywności miast? Co oznacza bankructwo miasta? Jak kształtować konkurencyjność i innowacyjność miast? Jak promować przedsiębiorczość takich organizacji, jakimi są miasta? Te i inne z nimi związane pytania nie znajdują jednak łatwych odpowiedzi.

Nie ulega więc też wątpliwości, że warto wspierać i promować rozwój refleksji, nauki i wiedzy o miastach na świecie. Oznacza to, że trzeba również dążyć do utworzenia w Polsce nowego kierunku dydaktycznego − „zarządzanie miastem”. Na polskich uczelniach niestety tego typu kierunek studiów nie istnieje. Dlatego też tak istotne staje się obecnie uwzględnienie tej problematyki w systemach edukacyjnych, gdyż przyszłość miast jest również w dużej mierze uzależniona od poziomu wiedzy i stopnia przygotowania ich zasobów ludzkich.


Andrzej Herman

Andrzej Herman

Dyrektor Instytutu Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa
Zobacz inne artykuły autora »Napisz komentarz


Premium Wordpress Themes