Logo SGH

„Nowa era innowacji” – książka dla studentów, kadry akademickiej i menedżerów

Książka Nowa Era Innowacji

Książka  pt. „Nowa era innowacji” stanowi interesującą publikację autorstwa C.K. Prahalada i M.S. Krishana, w której podnoszona jest problematyka dostosowywania  konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw do tempa zmian zachodzących w ich otoczeniu konkurencyjnym i globalnym. Ukazane są w niej zależności pomiędzy różnymi elementami decydującymi o innowacyjności oraz zamysł autorów, mający na celu uzmysłowienie odbiorcom, że znajomość procesów biznesowych, umiejętność analizy danych oraz odpowiednie wykorzystanie technologii informatycznej stanowi podstawę prawidłowego rozwoju przedsiębiorstwa we współczesnym świecie. Na uwagę zasługuje wnikliwe podejście autorów do opisywanych zagadnień oraz dobrze przemyślana konstrukcja książki, wyrażająca się zilustrowaniem omawianych zagadnień teoretycznych odpowiednimi przykładami praktycznymi, co pozwala na lepsze ich zrozumienie i łatwiejsze zastosowanie w procesach zarządzania w organizacji.

Tematem przewodnim książki autorzy uczynili konieczność identyfikacji nowych warunków konkurowania i modyfikacji procesu tworzenia wartości, wywołanych zjawiskiem transformacji biznesu w kierunku modelu opartego na kulturze innowacyjnej. Pod pojęciem transformacji opisują radykalną zmianę istoty stosunków pomiędzy przedsiębiorstwem i konsumentami, spowodowaną rozwojem nowych technologii informacyjnych i postępującej globalizacji. W ich opinii przywołana transformacja nie ominie żadnej branży, a wręcz zakwestionuje np. tradycyjny podział na przedsiębiorstwa przemysłowe i usługowe lub innowacje produkcyjne i procesowe, co firmy będą zmuszone zaakceptować, jeśli zechcą przetrwać w nowym otoczeniu konkurencyjnym. Ponadto, zwracając uwagę na nowe wymagania i wyzwania wobec menedżerów, ich postaw, kwalifikacji i umiejętnościami zarządzania procesami wspomniani autorzy zauważają, że każda transformacja przedsiębiorstwa wymaga ogromnego wysiłku nie tylko kadry zarządzającej, ale i jego pracowników. Krytycznym warunkiem osiągnięcia sukcesu uznają jednak przekonanie wszystkich zainteresowanych o celowości transformacji oraz uświadomienie im rodzącej się nowej przestrzeni konkurencyjnej.

Autorzy książki formułują niezwykle nowatorskie podejście do sposobu prowadzenia biznesu przez współczesne przedsiębiorstwa, w tym do budowania przez nie skutecznych przewag konkurencyjnych w celu tworzenia nowych wartości zaspakajających potrzeby jednostki i zapewniających sukces rynkowy. Punktem wyjścia jest przyjęcie założenia o dokonującej się fundamentalnej transformacji biznesu, która radykalnie zmieni charakter firmy oraz jej nastawienie do tworzenia wartości wynikających z kultury innowacyjnej. Zamiany zachodzące w modelu biznesowym mają charakter nieuchronny i będą polegały na przechodzeniu od rozwiązania, w którym to firma tworzy wartości koncentrując się na sobie oraz produkcie i wymieniając je ze swoimi konsumentami, do rozwiązania, w którym wartość jest określana przez doświadczenie będące współudziałem pojedynczego konsumenta, stającego się tym samym jednostką współtworzącą ową wartość. Skuteczność opisanej transformacji modelu biznesowego będzie jednak wymagać dostępu przedsiębiorstwa do najlepszych talentów i zasobów w skali całego świata, gdyż w globalnej gospodarce korzystanie z jednego tylko źródła kapitału, surowców czy technologii nie pozwala na skuteczne zaspokojenie potrzeb konkretnego klienta. Podstawowymi filarami tych przeobrażeń będą konieczność koncentracji na pojedynczym konsumencie i jego spersonalizowanych doświadczeniach oraz gwarancja zapewnieniu sobie dostępu do wszelkiego rodzaju zasobów w skali globalnej, pomijając ich własność. Elementem spinającym tworzenie nowej wartości z udziałem klientów i wykorzystywaniem zasobów globalnych są czytelne, elastyczne i prężne procesy biznesowe oraz skoncentrowana analiza danych. Procesy biznesowe nie tylko łączą w sobie strategię biznesu, modele biznesu i codzienne operacje, ale obejmują wszelkie działania zachodzące w firmie oraz relacje z konsumentami. W efekcie procesy biznesowe stanowią najważniejszy czynnik ułatwiający tworzenie kultury innowacyjnej skutkującej powstawaniem innowacji, która jest najtrwalszym źródłem przewagi konkurencyjnej. Podobnie rzecz się ma z analizą danych, której zadaniem jest efektywne kształtowanie procesów biznesowych poprzez dostarczanie im odpowiedniej jakości danych. Zarówno procesy biznesowe, jak i analiza danych wywierają nacisk i same pozostają pod wpływem oddziaływania architektury społecznej firmy, obejmującej np. strukturę organizacyjną, kwalifikacje i wartości organizacji oraz architektury technicznej firmy, której rdzeń stanowi technologia informatyczna. Wspomniane architektury występują w firmach i kreują swoistą przestrzeń dla tworzenia nowych wartości. Ponadto, zmieniają się wraz z przeobrażeniami zachodzącymi w firmie, zawsze odzwierciedlając nowe imperatywy konkurencyjności. Tym samym jawią się one kolejnymi czynnikami sprawczymi procesu innowacji w firmie, które również powinny wpisywać się w jej wewnętrzną kulturę innowacyjną.

Wszystkie wymienione elementy wpisują się w nowy pogląd na innowacje, który autorzy niniejszej publikacji ilustrują w postaci „gmachu innowacji”. Architektura tego gmachu nie tylko wskazuje na najważniejsze składniki decydujące o kreowaniu kultury innowacyjnej w przedsiębiorstwie, ale wymusza też zmianę w dotychczasowym rozumieniu zarówno samej istoty innowacji, jak i tworzenia wartości w kontekście pomyślnego rozwoju firmy. Postulując postrzeganie innowacji „… jako kształtowanie oczekiwań konsumentów, a również jako ciągłe reagowanie na ich zmieniające się wymagania, zachowania i doświadczenia” autorzy podkreślają zasadność przygotowywania się do globalnych przeobrażeń w biznesie i nadejścia nowej ery innowacji, którą reprezentuje „gmach innowacji”. Wychodząc naprzeciw temu zjawisku, autorzy podjęli nawet działania w celu opracowania metodologii ułatwiającej sprawne przejście przez proces transformacji biznesu. Jednocześnie zamieścili w swojej książce przykładowy plan działań dla menedżerów, który ma być dla nich wsparciem w osiąganiu postępu i kształtowaniu nowej rzeczywistości. Jest to o tyle godne podkreślenia, że już teraz firmy zaczynają przechodzić od sprzedaży produktu do sprzedaży usługi lub dedykowanych rozwiązań opartych na indywidualnych doświadczeniach klientów, a produkt staje się tylko ich integralną częścią i jest przez nie wartościowany.

Książka wskazuje nowe spojrzenie na zarządzanie, dzięki czemu posiada duże walory użytkowe i może stanowić pomoc naukową nie tylko dla kadry akademickiej i studentów, ale także dla kadry menedżerskiej, przedsiębiorców i praktyków gospodarczych zainteresowanych problematyką z zakresu zarządzania, w tym przedsiębiorczości i innowacji.


Krystyna Poznańska

Profesor SGH, kierownik Katedry Zarządzania Innowacjami, KNoP. Główne zainteresowania naukowe obejmują tematykę innowacji, transferu technologii oraz instytucjonalnego wspomagania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
Zobacz inne artykuły autora »Jacek Wysocki

Adiunkt w Katedze Zarządzania Innowacjami, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Zobacz inne artykuły autora »

Napisz komentarz


Premium Wordpress Themes