Logo SGH

Automatycznie zapisany szkic

„Przeciwdziałanie patologiom gospodarczym w postępowaniu sądowym. Rola biegłych” – seminarium Katedry Zarządzania Wartością

W dniu 21 października 2011 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się seminarium, pt. „Przeciwdziałanie patologiom gospodarczym w postępowaniu sądowym. Rola biegłych.” Inicjatorem tego pierwszy raz transmitowanego na żywo w Internecie spotkania, był Kierownik Katedry Zarządzania Wartością, prof. Andrzej Herman. Celem spotkania była identyfikacja problemów funkcjonowania instytucji biegłego sądowego […]

Automatycznie zapisany szkic

Gospodarka wodno-ściekowa w strategii przedsiębiorstwa

Na podstawie: R. Miłaszewski. P. Bartoszczuk. Gospodarka wodno-ściekowa w strategii przedsiębiorstwa, [w:] Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, praca zbiorowa pod red. K. Kucińskiego, Seria Wydawnicza Przedsiębiorstwo Współczesne, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa 2009. Ważną częścią strategii ochrony środowiska, realizowanej przez przedsiębiorstwo, jest strategia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Podstawę […]

Sytuacja konsumenta na rynku usług bankowych

Wstęp Gospodarka oparta na wiedzy nie poprawia automatycznie suwerenności konsumentów. Internet nie zawsze może zastępować osobistą konsultację, m.in. z uwagi na zjawisko cyfrowego wykluczenia (digital divide). Zjawisko to dotyczy zwłaszcza konsumentów wrażliwych, lecz się do nich nie ogranicza[1]. Rzecz jasna, instrumentarium Web 2.0 daje nowe, niezależne źródła informacji i wiedzy, […]

20. numer Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie

Ukazał się 20. numer Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie z podtytułem „Rozwój zrównoważony przedsiębiorstw”.  Streszczenia artykułów dostępne są na stronie Kwartalnika. Jarosław Bełdowski, Jarosław Kantorowicz – Ocena Modelu Kosztu Standardowego Remigiusz Orzechowski – Cykl zarządzania wartością IT 
dla przedsiębiorstwa Ewa Gwardzińska – Bezpieczeństwo teleinformatyczne informacji niejawnych Julita Sitniewska, Dorota Konopka – Dysfunkcje […]

Sprawozdawczość według segmentów operacyjnych – nowe źródło informacji dla inwestorów

Począwszy od 2009 r. w sprawozdaniach finansowych sporządzanych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej należy ujawniać informacje o segmentach operacyjnych według Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 8 (MSSF 8). Zgodnie z tzw. fundamentalną zasadą standardu jednostka ujawnia informacje o segmentach operacyjnych w celu umożliwienia inwestorom dokonania oceny wyników finansowych różnych rodzajów prowadzonej […]

Employer branding. Kilka uwag o budowaniu pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy

Dynamicznie zmieniający się świat, ogromne tempo zmian rynkowych, technologicznych a także demograficznych zmusza organizacje do poszukiwania nowych obszarów i rozwiązań uzyskania przewagi konkurencyjnej. Organizacje, zwłaszcza te oparte na wiedzy, poszukują przewagi konkurencyjnej w kapitale ludzkim. Jak sprostać temu wyzwaniu skoro wiadomo, że „zatrudnianie ludzi, którzy wiedzą tyle co inni nie […]

Fuzje i przejęcia – czynniki sukcesu i przyczyny niepowodzeń

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw (mergers and acquistions, M&A) należą do procesów, które towarzyszą rozwojowi gospodarki od powstania produkcji masowej oraz dużych przedsiębiorstw, czyli od połowy XIX wieku. Są jednym ze sposobów rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa, alternatywą dla wzrostu opartego na metodzie wewnętrznej realizowanej w oparciu o własne zasoby i umiejętności lub […]

Tworzenie nowych rynków poprzez zastosowanie Internetu w transakcjach B2B

Jak twierdzi M. Porter, „na skutek zastosowania Internetu występuje tendencja do osłabiania dotychczasowych pozycji konkurencyjnych przedsiębiorstw, (…) ważniejsze niż kiedykolwiek jest zastosowanie właściwych strategii konkurowania. Zwycięzcami w tych warunkach będą te firmy, które potrafią odpowiednio zastosować Internet i opracować dzięki niemu takie strategie, które będą komplementarne wobec dotychczas stosowanych, zamiast […]

Raport roczny w komunikacji z inwestorami

Wprowadzenie, co chcą wiedzieć inwestorzy? Na światowych rynkach finansowych obserwuje się wzrost roli inwestorów instytucjonalnych oraz wzrost aktywności inwestorów indywidualnych. Wzrost aktywności przejawiają fundusze powiernicze, fundusze typu zamkniętego, fundusze hedgingowe oraz fundusze emerytalne. Istnieją przesłanki, że forma aktywności akcjonariatu instytucjonalnego będzie się przekształcać z kierunku pasywnego, w stronę proaktywnej kontroli […]

Współpraca partnerska w łańcuchu dostaw

Artykuł ukazał się w wydawnictwie PWE „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr 06/2011 Problematyka partnerstwa w łańcuchu dostaw w dobie wzrastającej niepewności i dynamicznych zmian w popycie nabiera szczególnego znaczenia. Poza obniżka kosztów i redukcją ryzyka przedsiębiorstwa zacieśniają współpracę w celu zwiększania zdolności konkurowania, łączenia dopełniających się kompetencji, czy zdobywania wiedzy […]

19. numer Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie – Rozwój zrównoważony przedsiębiorstw

Ukazał się 18. numer Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie z podtytułem „Rozwój zrównoważony przedsiębiorstw”.  Streszczenia artykułów dostępne są na stronie Kwartalnika. Bieżące artykuły Tymoteusz Doligalski – Kiedy nastąpi Armageddon? W 2060, 2100, a może był w 1957? Alfred Bieć – Modele i zdrowy rozsądek czyli odpowiedź na polemikę Andrzej Jaki – Imperatyw […]

Prognozowanie kursów akcji i indeksów giełdowych metodą Web 3.0

Współautorzy: mgr Wojciech Kurowski – Katedra Zarządzania Wartością, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie inż. Bartosz Baziński – Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki inż. Michał Brzezicki – Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Technologie ICT, w szczególności bazujące na Web 2.0 zmieniły sposób tworzenia wartości. Konsument nie jest […]

Czynnik ludzki w przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?

W ostatnich latach, mniej więcej od przełomu stuleci, w nauce i praktyce kadrowej coraz częściej w miejsce lub obok terminu „zarządzanie zasobami ludzkimi” pojawia się pojęcie „zarządzania kapitałem ludzkim”, natomiast pracowników określa się również mianem kapitału – a nie tylko zasobu. Ponieważ omawiana zmiana dokonuje się w sposób względnie płynny, […]

Automatycznie zapisany szkic

Niewydolny system wspomagania finansowego MŚP w Polsce

Czy istnieje w Polsce właściwy system wsparcia finansowego rozwoju i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw? Czy w dostatecznym stopniu wykorzystywane są dostępne źródła finansowania sektora MŚP? Zapraszam do dyskusji. 1.Podstawowe źródła finansowania MŚP Najważniejszym źródłem finansowania MŚP w Polsce są środki własne, ich udział w finansowaniu nakładów inwestycyjnych  małych […]

Automatycznie zapisany szkic

Rynki wielostronne

Zobacz nowszą próbę opisu problematyki platform i rynków wielostronnych: Platformy wielostronne, rynki wielostronne, multi-sided markets. Firmy zazwyczaj budują relacje z klientami, którzy nabywając produkty lub usługi, dostarczają im wpływów pieniężnych i innych wartości. Jest to podstawowy model wymiany wartości pomiędzy klientem a firmą. Proces wyboru grupy docelowej  komplikuje się, gdy […]

Gdy sługa staje się panem, czyli dysfunkcje pomiaru wartości biznesu i wyników działalności gospodarczej

Pobierz artykuł jako:  PDF. Wprowadzenie Pomiar  wartości biznesu to jedna za najbardziej złożonych i  dyskusyjnych  a zarazem fundamentalnych  kwestii w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej.  Dysfunkcje pomiaru   skutkują bowiem  zafałszowaniem obrazu działalności gospodarczej, błędami decyzyjnymi, co  w skrajnych przypadkach  może  prowadzić do  bankructw przedsiębiorstw.  Spektakularnie  potwierdził to kryzysu globalny pierwszej […]

Sekurytyzacja aktywów, czyli otwarta droga w przepaść

Do największych osiągnięć współczesnej gospodarki zaliczany jest rozwój inżynierii finansowej. Dzięki niej udało się skutecznie wprowadzić na rynek setki, a może nawet tysiące rodzajów innowacyjnych produktów finansowych. Produktów, których najczęściej nie potrafi ani prawidłowo ocenić czy wycenić, ani nie rozumie zdecydowana większość inwestorów. Także doradcy finansowi oferujący je ostatecznym odbiorcom […]

Praca i rodzina. Pomiędzy harmonią a koabitacją

Fragmenty artykułu: Sylwia Sysko-Romańczuk, Mgr Katarzyna Zdrzenicka, Relacje pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym pracownika, i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, MBA Akademia Leona Koźmińskiego. Rozważania teoretyczne Niewątpliwie, największą socjodemograficzną zmianą przełomu XX i XXI wieku w obszarze rynku pracy ery postprzemysłowej jest masowy udział kobiet w świecie zawodowym. Pojawienie się […]

Determinanty sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynku europejskim

Obecna sytuacja gospodarki światowej oraz obawy o możliwą recesję w gospodarce polskiej wymuszają podjęcie nadzwyczajnych kroków w zakresie niwelowania efektów kryzysu globalnego w naszym kraju. Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest jedną z takich metod. Funkcjonowanie tej grupy podmiotów jest pożądane z punktu widzenia gospodarki narodowej, gdyż stabilizuje procesy […]

Umiędzynarodowienie studiów w Polsce – czy wykorzystujemy potencjał?

Jednym z najbardziej perspektywicznych klientów dla instytucji edukacyjnych w Polsce są studenci zagraniczni, zwłaszcza w sytuacji ogromnej konkurencji na rynku i zarysowującego się w przyszłości niżu demograficznego. Tendencją globalną jest wzrost migracji młodych ludzi, poszukujących w innych krajach (na innych kontynentach) korzystniejszych ofert studiów wyższych. Trend ten jest wykorzystywany przez […]

Rola instytucji pośrednictwa celnego w realizowanych usługach celnych w Polsce

(pełny tekst artykułu opublikowany został w Monitorze Prawa Celnego i Podatkowego nr 5/2009, wyd. BW Szczecin) Z usług pośrednictwa celnego realizowanych przez instytucje pośrednictwa celnego  korzystają przeważnie małe i średnie przedsiębiorstwa, które dokonują niezbyt wielkich obrotów towarowych z zagranicą, jest to dla nich bardzo wygodna i bezpieczna forma dokonywania odpraw celnych, […]

18. numer Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie – Rozwój zrównoważony przedsiębiorstw

Ukazał się 18. numer Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie z podtytułem „Rozwój zrównoważony przedsiębiorstw”.  Streszczenia artykułów dostępne są na stronie Kwartalnika. Wstęp   Andrzej Herman – Nie 40, a 100 i 110 lat kapitału intelektualnego Dyskusje redakcyjna Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw – moda czy konieczność? Praktyczna teoria Leszek Pawłowicz – Optymalizacja alokacji kapitału […]

Cechy rozwoju lokalnego

Upłynie niestety prawdopodobnie wiele czasu zanim termin „rozwój lokalny” przestanie być synonimem marginalizacji, peryferyjności, problemów rozwojowych regionów słabszych ekonomicznie lub zaprzeczeniem modnej ostatnio metropolizacji. Tymczasem rozwój lokalny jest niezbywalnym elementem rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, regionu, społeczności lokalnej. Dzięki niemu realizacja interesów indywidualnych i ogólnospołecznych dokonuje się przy wykorzystaniu lokalnych zasobów i […]

Zarządzanie ryzykiem – kompetencja współczesnego menedżera

Podstawowym wyzwaniem dla zarządzających współczesnym przedsiębiorstwem jest gwałtowność i zakres zmian, jakim obecnie podlega gospodarka w sali światowej (globalnej) i lokalnej. Otoczenie przedsiębiorstwa ma więc charakter turbulentny. Przemiany te sprawiają, że obok ich beneficjentów rośnie liczba „ofiar” (rynek nie ma wrogów, ale ma wiele ofiar). Odpowiednio szybkie identyfikowanie oraz ocena […]

Publikacje książkowe pracowników naukowych Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie planowane na 2011 r.

Instytut Przedsiębiorstwa 1. M. Typa, Regiony ekonomiczne, [w:] Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej, red. I. Fierla, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2011 2. H. Godlewska-Majkowska, Regionalny układ gospodarki, [w:] Polska w Unii Europejskiej. Zarys geograficzno-ekonomiczny, (praca zbiorowa pod red. I. Fierla) PWE, Warszawa 2011 3. H. Godlewska-Majkowska, Rolnictwo i rybołówstwo, [w:] Geografia […]

Publikacje pracowników naukowych KNOP w latach 2009 – 2010

INSTYTUT PRZEDSIĘBIORSTWA KNOP P. Bartoszczuk, Europejski kontekst zmian struktury zatrudnienia w polskiej gospodarce, w: Serwicyzacja polskiej gospodarki, red. I. Lichniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010 P. Bartoszczuk, Uwarunkowania dyfuzji innowacji w gospodarce wodno-ściekowej w latach 2002-2007, w: Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007, red H. […]

Automatycznie zapisany szkic

Automatycznie zapisany szkic

Automatycznie zapisany szkic

Automatycznie zapisany szkic

Automatycznie zapisany szkicPremium Wordpress Themes