Logo SGH

Książka „Przedsiębiorczość nowych mediów – analiza modeli biznesowych firm internetowych”

przedsiębiorczosc-2-modele-biznesoweWkrótce w sprzedaży książka: I. Hejduk (red. nauk.), Przedsiębiorczość nowych mediów – analiza modeli biznesowych firm internetowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.

Zobacz również:

W XIX wieku rewolucja przemysłowa odmieniła środowisko społeczne i zrodziła naukowe zarządzanie. Obecnie obserwowane zmiany dokonają jeszcze większej rewolucji technicznej i wywołają potrzebę zweryfikowania podstaw dyscypliny zarządzania oraz wskazania elementów nowego paradygmatu zarządzania. O tym, jakie paradygmaty będą rządziły współczesną nam rzeczywistością, zaskakująco trafnie już 1982 r. napisał Robert Nasbitt w swojej pracy Megatrends. Wymienił w niej takie trendy, jak: decentralizacja, sieciowość, wysokie technologie, społeczeństwo informacyjne. Dziś mamy okazję obserwować funkcjonowanie tych paradygmatów w praktyce.

A może takim megatrendem – paradygmatem zarządzania okaże się koncepcja sustainability, nad którą pracuje już dziś wiele ośrodków naukowych w amerykańskich i europejskich szkołach biznesu. Sustainability to zdolność przedsiębiorstwa do: ciągłego uczenia się, adaptacji i rozwoju, rewitalizacji, rekonstrukcji, reorientacji w celu utrzymania trwałej i wyróżniającej się pozycji na rynku przez oferowanie dzisiejszym i przyszłym nabywcom ponadprzeciętnej wartości – dzięki organicznej zmienności konstytuującej modele biznesowe, a wynikającej z kreowania nowych możliwości i celów przy jednoczesnym równoważeniu interesów różnych grup.

Coraz więcej ośrodków badawczych i naukowych, podobnie jak wielu praktyków, stawia sobie pytanie o przyszłość zarządzania. Czy dokonamy przełomowych zmian, odrzuciwszy w teorii i praktyce to, co kształtowało się przez lata, i sformułujemy nowy, rewolucyjny paradygmat trwałego, odnawialnego, zdolnego przetrwać różne technologiczne wyzwania modelu biznesu? Czy też wybierzemy wariant ewolucyjny powolnej adaptacji ex post pojawiających się technologii do przyjętego w przeszłości modelu biznesu? Na te pytania nie odpowiemy jeszcze w ramach tej publikacji, ale stanie się ona – i tego oczekujemy – przyczynkiem do dalszej dyskusji o tym, w jakim stopniu pojawiające się wciąż nowe technologie i wynalazki techniczne oraz technologiczne innowacje zmieniają współczesne modele biznesu.

Przedmowa

Wprowadzanie do gospodarki nowych technologii umożliwia współcześnie kreowanie szerokiej gamy produktów i usług oraz nowoczesnych procesów ich wytwarzania. Rozwój współczesnych technologii prowadzi do skrócenia czasu wykonania produktów i usług, podwyższenia jakości typu i wykonania, obniżenia kosztów wytwarzania dzięki poprawie wskaźników produktywności i wydajności pracy. W wyniku zastosowania w praktyce gospodarczej nowych technologii, możliwe staje się objęcie nowoczesnymi metodami tak  procesów wytwarzania jak dystrybucji, co prowadzi do szybkiego dotarcia z ofertą produktów na rynek, jak również bezpośrednio do klienta. Rozwój technologii jest źródłem podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i osiągania przez nie znacznych korzyści ekonomicznych.

Nowoczesność wyrobów i świadczonych usług przez polskie przedsiębiorstwa uzależniona jest w dużej mierze od rozwoju innowacyjności, bo ona jest podstawą kreowania przedsiębiorczości przez ludzi posiadających środki inwestycyjne i zdolnych do podejmowania ryzyka. Inaczej mówiąc, rozwój i wzrost gospodarczy nie jest możliwy bez korzystania z wiedzy opartej na coraz bogatych zbiorach informacji, na wypracowanych przez naukę i praktykę teoriach, odwołujących się do obiektywnych praw rządzących gospodarką i techniką, na nowatorskich  koncepcjach służących projektowaniu produktów i usług coraz lepiej spełniających potrzeby odbiorców. Osiągnięcie tego celu wymaga wykorzystania interdyscyplinarnych technologii takich między innymi jak: telekomunikacja, automatyzacja i robotyzacja, elastyczne systemy produkcji, inżynieria materiałowa (w szczególności rozwój nanomateriałów), mikroelektronika, technologie informatyczne. Bardzo szybko rozwijają się również systemy i urządzenia transportowe, kreując postęp w dyslokacji ludzi, materiałów i surowców, co też jest warunkiem postępu.

Globalizacja gospodarki światowej charakteryzuje się powstaniem globalnych przemysłów opartych na osiągnięciach nauki i technologii, co wywołuje skutki ciągnione w pozostałych branżach i sektorach gospodarczych. To zmieniło filozofię osiągania względnej przewagi konkurencyjnej. Istotą tej filozofii jest dostrzeżenie, że rozwój poszczególnych krajów nie może obecnie bazować jedynie na wykorzystaniu zasobów materialnych, taniej siły roboczej i korzystnych relacji nakładów kapitałowych do kosztów pracy. W osiąganiu przewag konkurencyjnych rośnie rola rozwiązań organizacyjnych dotyczących stosowanych w przedsiębiorstwach metod i systemów zarządzania  co w warunkach globalizacji konkurencji, powstawania globalnych produktów oraz stosunkowo swobodnego dostępu do surowców i nowoczesnych technologii, systemów komunikacyjnych i transportowych powoduje, że  rywalizacja przenosi się na ten właśnie obszar. Wymaga to ze strony przedsiębiorców, ze strony właścicieli i/lub kadry zarządzającej firm nowego, aktywnego i twórczego podejścia do rozwiązań organizacyjnych.

Istnienie globalnej konkurencji i produktów światowych oraz nieustanne skracanie cyklu ich życia narzuca nieodzowność ciągłego wdrażania efektywnych innowacji technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych oraz innowacji w metodach zarządzania. Tylko pod tym warunkiem możliwe jest zajęcie odpowiedniej pozycji na rynku międzynarodowym, zaś największą szansę mają te przedsiębiorstwa, których kadra kierownicza i projektowa daje najpełniejszą gwarancję opanowania nowych technologii. To ona ma rozstrzygający wpływ na osiągnięcie przez przedsiębiorstwo zdolności do komercyjnego wykorzystania tworzonych produktów i usług, do zapewnienia lojalności klientów, którym oferuje szczególną premię: dodatkową wartość w postaci innowacyjnych rozwiązań zawartych w  dostarczanych towarach i usługach.

Wpływ globalizacji na określone rynki produktów i usług zależy od:

 • szczególnych umiejętności niezbędnych do kierowania, prototypowania, projektowania i wdrażania oraz wytwarzania różnorodnych produktów i na osiąganiu ich efektywności dzięki wysokiej skali produkcji;
 • relacji między krótkim okresem życia produktu a kosztami jego doskonalenia lub nawet zmian;
 • elastyczności logistyki, niskich kosztów zaopatrzenia ogólnego, kooperacji, dostawy produktów do klientów;
 • występowania wysokich kosztów stałych – globalizacja umożliwia rozłożenie kosztów badań, prac rozwojowych i przedsięwzięć inwestycyjnych na większą wartość sprzedaży;
 • poziomu technologii i wyznaczenia  standardów globalnych;
 • wspólne ukształtowanie kosztów dystrybucji w sektorze – grupowe produkty.

Wybrane kierunki przepływów kapitałowych w gospodarce globalnej:

 • duży i trwały popyt na produkty i usługi;
 • wysoka produktywność zasobów;
 • wysokie stopy procentowe;
 • ograniczone zasoby.

Liczne przeprowadzone badania i analizy potwierdzają, że nagromadzona i wykorzystana wiedza jest obecnie siłą napędową rozwoju inwestycji niematerialnych, które – występując razem z przedsięwzięciami materialnymi – dają efekt synergii czyli wzajemnie się wzmacniają.

Wzrost gospodarczy we współczesnej dobie został osiągnięty przede wszystkim przez te kraje, które zainwestowały poważne środki w rozwój nauki i techniki kreowanie i wdrażanie innowacji. Do krajów tych należą miedzy innymi: w Europie – Irlandia i Finlandia, na Dalekim Wschodzie – Korea Południowa, Singapur, Tajwan i inne tak zwane „tygrysy azjatyckie”. Swe osiągnięcia kraje te w bardzo znacznym stopniu zawdzięczają opanowaniu systemów zarządzania wiedzą. To głównie temu elementowi realizowanej strategii zawdzięczają  rozwinięcie procesów innowacyjnych, opartych na wdrożeniu odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i sposobów zarządzania, pozwalających przedsiębiorstwom z tych krajów na zdobycie przewagi konkurencyjnej.

Dynamiczny rozwój Internetu jako bazy wiedzy i możliwości jego wykorzystania świadczy także o posiadaniu przez przedsiębiorstwo szczególnych kompetencji do rozwoju nowych produktów, zaś sposoby zarządzania nią stanowią część zarządzania technologicznego. Wykorzystanie wiedzy dotyczącej technologii tworzy punkt wyjścia do podejmowania przedsięwzięć zmierzających poprzez transfer technologii do rozwoju nowoczesnej produkcji w przedsiębiorstwie.

Katedra Systemów Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej od wielu lat prowadzi badania nad wpływem nowych technologii na funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw i określających je modeli biznesu. Powstało na ten temat wiele opracowań, książek i prac badawczych, wykreowano wiele pojęć często jeszcze przed tym nieznanych na polskim rynku takich jak: Przedsiębiorstwo Przyszłości, Przedsiębiorstwo wirtualne, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie technologiami, Zarządzanie zaufaniem, Sustainability w modelach biznesu, czy ostatnio badania nad zastosowaniem technologii Cloud computingu w modelach biznesowych. Wpisuje się w tę problematykę także zrealizowana w 2012 r. praca badawcza: „Przedsiębiorczość nowych mediów – modele biznesowe polskich firm internetowych”

W pracy tej uczestniczyli nie tylko pracownicy i współpracownicy Katedry tacy jak; prof. dr inż. Wiesław Grudzewski, prof. dr hab. Irena Hejduk, prof. dr hab. Sylwia Sysko-Romańczuk,  dr Piotr Zaborek z Kolegium Gospodarki Światowej ale także pracownicy innych katedr Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie: prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer, dr Katarzyna Nowicka , dr Tymoteusz Doligalski. W przygotowaniu raportu istotny wkład wniósł Łukasz Możejko – pracował on między innymi – nad przygotowaniem bazy firm oraz wykonał raport o modelach biznesowych i konkurowaniu w przestrzeni internetowej w oparciu o badania literaturowe. Na tej podstawie – wykorzystując wyniki badań przygotował i obronił pracę magisterską. W pracy badawczej brał udział także Doktorant Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – Michał Pieprzny współpracujący przy budowie koncepcji i kwestionariusza badawczego oraz przy prowadzeniu badań pilotażowych. Znaczący był także Jego wkład w różnicowanie działalności online i offline.

Niniejszy publikacja obejmuje  siedem odrębnych części o różnym stopniu szczegółowości. Część pierwsza zatytułowana: „Technologie przyszłości w modelach biznesowych” opisuje wpływ nowoczesnych technologii na rozwój gospodarczy krajów, regionów a przede wszystkim na funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw, ich pozycji konkurencyjnej. Za szczególnie istotne uznaje się wpływ takich technologii jak:NBIC (technologia nano-, bio-, info-, cogno-), Internet rzeczy, Cloud Computing/przetwarzanie w chmurze czy sieci NGN (sieci pakietowe realizujące usługi telekomunikacyjne) i zmiany jakie one mogą przynieść w dotychczasowym modelu biznesu. Część druga publikacji to przygotowany przez prof. dr hab. Jana Klimka rozdział zatytułowany „Zarządzanie strategiczne. Przedsiębiorczość nowych mediów – perspektywa małych i średnich firm” nie był przedmiotem wspomnianych badań statutowych ale stanowi oryginalne spojrzenie przedsiębiorcy i naukowca jakim jest niewątpliwie – Profesor Klimek, na problematykę zmian jakim podlegają małe firmy w wyniku rozwoju nowych mediów elektronicznych, kolejny rozdziały stanowią przygotowane przez prof. Włodzimierza Springera składa się z dwóch niezależnych rozdziałów:  „Sieciowe platformy usługowe” gdzie Autor jako perspektywę rozwoju modeli e-biznesu wskazuje serwisy społecznościowe oraz takie rozwiązania jak Grid computing i Cloud computing, a także perspektywy i szanse wykorzystania tych technologii przez małe i średnie firmy. Wskazuje także na konieczność uwzględnienia konwergencji urządzeń i cyfryzacji kontentu, co prowadzi do powstania nowego sektora telekomunikacji, usług IT, mediów i sektora rozrywki.

Drugi rozdział przygotowany przez tego Autora zatytułowany został: „Innowacyjne modele e-biznesu – aspekty instytucjonalne” a obejmuje obok uwarunkowań pojęcia rynku wirtualnego także prawne aspekty tworzenia się tego rynku i zastosowań nowoczesnych technologii IT.

Kolejny rozdział niniejszej publikacji został przygotowany przez dr Katarzynę Nowicką, której zainteresowania naukowe koncentrują się wokół technologii Cloud computingu/przetwarzania w chmurze. I ta technologia została dość szczegółowo w tej części raportu zaprezentowana łącznie z analizą przypadku zastosowania jej w firmie Sygnity S.A. Autorka w tej części opracowania analizuje także źródła i metody ograniczania ryzyka prowadzeniu działalności gospodarczej.

Część empiryczną opracowania stanowi praca przygotowana przez prof. Sylwię Sysko-Romańczuk, dr Tymoteusza Doligalskiego oraz dr Piotra Zaborka i koncentruje się na takich zagadnieniach jak:

 • wyzwania dla biznesu w erze mediów społecznościowych;
 • różnicach w prowadzeniu działalności online i offline;
 • definicjach , podejściu i koncepcji badania modeli biznesowych;
 • sposobach kreowania wartości w e-biznesie;
 • innowacyjności modeli biznesowych i ekonomice e-biznesu;
 • podejściu metodycznemu do badania sprawności modeli e-biznesu;
 • prezentacji metodyki, hipotez badawczych, wyników i wniosków badań.

Wyniki badań wskazują na początkową fazę wpływu zastosowania nowych mediów na wartości przedsiębiorstw, brak jeszcze efektów ciągnionych. Wyniki badań i wnioski jakie wyciągają autorzy są podstawą do sformułowania tezy o konieczności dalszych badań w tym obszarze. Monitoring zjawisk jakich jesteśmy świadkami w obszarze rewolucji multimedialnej jest już dziś koniecznością. Rzeczywistość gospodarcza zmienia się na naszych oczach. Wiele obszarów współczesnego życia wyznaczają szybko następujące zmiany. Ciągle wzrastająca złożoność nowoczesnych technologii, postęp technik i technologii informacyjno- komunikacyjnych, usieciowienie, globalizacja, społeczne innowacje oraz wzrost wymagań klientów stawiają przed zarządzaniem nowe wyzwania.

Warszawa 26.01.2013 r.


Spis treści

Wprowadzenie – prof. zw. dr hab. Irena Hejduk
1. Technologie przyszłości w modelach biznesowych – prof. zw. dr hab. Irena Hejduk , prof. dr inż. Wiesław M.Grudzewski
2. Zarządzanie strategiczne a przedsiębiorczość nowych mediów – perspektywa małych i średnich firm – prof. dr hab. Jan Klimek
3. Przekształcenia modeli biznesowych mediów elektronicznych – prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer
4. Nowe modele e-biznesu – aspekty instytucjonalne – prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer
5. Cloud Computing – wyzwania przedsiębiorczości nowych mediów – dr Katarzyna Nowicka
6. Przedsiębiorczość nowych mediów – modele biznesowe polskich firm internetowych – prof. dr hab. Sylwia Sysko-Romańczuk, dr Tymoteusz Doligalski, dr Piotr Zaborek


Irena Hejduk

Irena Hejduk

Profesor zwyczajny, kierownik Katedry Systemów Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, profesor na Politechnice Warszawskiej. Profesor dr hab. Irena K. Hejduk jest specjalistą w zakresie ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw. Jest autorką wielu koncepcji projektów restrukturyzacji przedsiębiorstw, systemów monitoringu i kontrolingu oraz strategii i programów naprawczych. Zajmowała się projektowaniem systemów zarządzania oraz opracowywała koncepcję i realizację analiz strategicznych oraz restrukturyzacji (m.in. przemysłu zbrojeniowego i jego zaplecza badawczo-naukowego oraz hutnictwa). Kierowała także projektami europejskimi. Zainteresowania naukowe; koncentrują się na problematyce systemów zarządzania, w tym: systemów zarządzania wiedzą, zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji, organizacją wirtualną, zarządzania zaufaniem, zarządzania technologiami w tym zwłaszcza wpływem nowych technologii na współczesne modele biznesu, tworzeniem się nowych paradygmatów zarządzania oraz wdrażaniem koncepcji „sustainability” w polskich przedsiębiorstwach. Autorka bądź współautorka 42 książek oraz 350 innych publikacji. Wypromowała 18 doktorów i setki dyplomów magisterskich i licencjackich. Za swoją działalność naukowa odznaczona medalami m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Brązowym Krzyżem Zasługi, a także zdobyła liczne nagrody w tym dwie nagrody Ministra Nauki i kilkanaście nagród rektorów uczelni, w których pracowała. Marzeniem Pani Profesor jest równa pozycja kobiet i mężczyzn w nauce.
Zobacz inne artykuły autora »Napisz komentarz


Premium Wordpress Themes