Logo SGH

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a raporty spółek giełdowych

Analiza raportów SOP (społecznej odpowiedzialności biznesu) oraz informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności zawartych w raportach rocznych dokonana została w oparciu o opisany w metodyce kwestionariusz. Nadanie oceny za spełnienie poszczególnych wymagań w zakresie komunikacji, wiarygodności i rzetelności oraz kompletności ujawnień (punkty 0-4) służyło weryfikacji, jaki jest stan dojrzałości raportowania SOP w polskich spółkach giełdowych. Pierwsze dwa pytania kwestionariuszowe dotyczyły jednak kwestii samej formy ujawniania informacji z obszaru SOP.

W próbie 48 spółek zaobserwowano najpierw wzrost, a następnie spadek liczby publikacji osobnych raportów SOP, spowodowany nieregularnym lub dłuższym niż rok okresem sprawozdawczości, przyjętym przez poszczególne przedsiębiorstwa, albo po prostu rezygnacją.

Rysunek . Publikacja osobnych raportów SOP w spółkach GPW w Warszawie w latach 2005-2007.

Źródło: opracowanie własne.

Część przedsiębiorstw zdecydowało się ujawniać kwestie środowiskowe, społeczne i ekonomiczne nie jako osobne publikacje, ale w postaci rozdziałów w sprawozdaniach zarządu z działalności w ramach raportów rocznych (Rysunek 10.). W analizowanej próbie praktykę tę stosowało przeciętnie 30% firm.

Rysunek . Publikacja ujawnień środowiskowych, społecznych i ekonomicznych w osobnych rozdziałach w ramach sprawozdań zarządu z działalności (raportach rocznych) w spółkach GPW w Warszawie w latach 2005-2007.

 Źródło: opracowanie własne.

 Branżowo, najwięcej publikacji w badanej próbie pochodziło od firm sektora bankowego, chemicznego (w tym paliwowego) i spożywczego, zarówno pod względem osobnych raportów SOP (Rysunek 11.), jak i zamieszczania ujawnień środowiskowych, społecznych i ekonomicznych w osobnych rozdziałach sprawozdań zarządu z działalności (raportach rocznych) (Rysunek 12.).

Rysunek . Publikacja osobnych raportów SOP w spółkach GPW w Warszawie w latach 2005-2007 w podziale na branże.

 Źródło: opracowanie własne.

Rysunek . Publikacja ujawnień środowiskowych, społecznych i ekonomicznych w osobnych rozdziałach w ramach sprawozdań zarządu z działalności (raportach rocznych) w spółkach GPW w Warszawie w latach 2005-2007 w podziale na branże.

 Źródło: opracowanie własne.

Sytuacja w Polsce potwierdza globalne trendy, w których liderami raportowania SOP są firmy reprezentujące sektory: chemiczny, elektryczny, bankowy, gazowy i paliwowy, FMCG1.

Jaki poziom ujawnień społecznych, środowiskowych i ekonomicznych osiągnęły polskie spółki giełdowe? Czy można zaobserwować tendencje rozwojowe?

Wartości Ogólnego Wskaźnika Raportowania Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa dla ujawnień spółek z badanej próby w latach 2005, 2006 i 2007, przedstawiono w Tabeli 10. Rozpiętość wartości OWR SOP okazała się następująca:

2005

2006

2007

wartość najmniejsza w próbie

0

0,40

0,46

wartość największa w próbie

3,60

3,46

3,60

W latach 2005-2007 poziom ujawnień wyraźnie wzrastał, choć w roku 2006 miało miejsce obniżenie wartości maksimum. Warto zauważyć, że dla sprawozdań za rok 2005 najmniejsza wartość OWR SOP znajdowała się na poziomie minimalnym, co oznacza, że odpowiedzi na wszystkie pytania zostały ocenione na 0 punktów, tj. brak informacji o ujawnieniu, a przedsiębiorstwo nie opublikowało osobnego raportu SOP, ani nie poświęciło społecznej odpowiedzialności osobnego rozdziału w sprawozdaniu zarządu (spółka Elstar Oils). W 2005 najlepszą, w sensie najwyższego OWR SOP, spółką była TP SA, a najgorszą Elstar Oils. W 2006 najlepszą spółką był Żywiec, a najgorszą Graal. Z kolei, w 2007 roku najwyższy OWR SOP uzyskała spółka Lotos, a najgorszą Muza.

 

[1]  Statystyki ze strony www.corporateregister.com; stan z 28.07.2009.

 


Paulina Roszkowska

Paulina Roszkowska

Adiunkt, Katedra Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa
Zobacz inne artykuły autora »Napisz komentarz


Premium Wordpress Themes